فواید داستان برای کودک و نوجوان:تمام داستان ها ، چه داستان های کودکانه چه داستان های بزرگسال همه با موضوع های مشخص و در مکان معلوم شکل گرفته است.انسان از همان اول داستان ها را به صورت شفاهی بیان … Read More